Flyktningsituasjonen - Uttalelse

fra Notodden Arbeiderparti 7.12.2015

original_1478643199_810955


Flyktningsituasjonen

Uttalelse fra Notodden Arbeiderparti.

Notodden kommune tar nå, i den pågående flyktningkrisen, imot et stort antall flyktninger. Vi har pr. dags dato tatt imot bortimot 430 flyktninger, fordelt på 270 akuttplasser og 160 i desentraliserte mottak. Av de 270 akuttplassene er 180 plasser lokalisert til Gran Hotell på Bolkesjø.

Tiden er nå inne til å gjøre en grundigere vurdering av hvordan disse nye utfordringene skal gripes an, slik at de som skal oppholde seg i kommunen vår, i kortere eller lengre tid, får den mottakelsen og den behandlingen og oppfølgingen de har behov for.

Den vesle bygda Bolkesjø føler seg usikre på situasjonen, og bygdefolket har gitt uttrykk for dette under folkemøter og i media. De mener at omfanget av akuttmottak på Bolkesjø nå har nådd den størrelsen bygda kan håndtere.

Omfanget av akutte løsninger og det store antall personer, som på kort tid har blitt plassert inn i for dem ukjente omgivelser, stiller helt nye krav til vurdering av risiko og sårbarhet, for både flyktninger og for samfunnet rundt.

Notodden Arbeiderparti vil ta disse signalene fra kommunens innbyggere på alvor. Partiet er svært opptatt av at befolkningens trygghetsfølelse skal ivaretas.

Sett i forhold til kommunestørrelse, har Notodden allerede tatt sin andel. Dersom alle kommuner i Norge hadde tatt imot like mange flyktninger som Notodden, ville antallet mottatte flyktninger til Norge ha nærmet seg 200 000, Det reelle tallet flyktninger pr. dags dato er rundt 30 000.

Notodden Arbeiderparti mener derfor at vi nå har nådd det antallet flyktninger kommunen kan håndtere.

Dersom Notodden kommune likevel skal vurdere å ta i mot ytterligere antall flyktninger, utover det kommunen allerede har tatt imot, må følgende krav innfris:

• Det må utarbeides en Risiko- og Sårbarhetsanalyse som dekker de aktuelle områder. Før det kan gis brukstillatelser for nye mottak, skal det dokumenteres at det foreligger en strategi for å ivareta sikkerhet for innbyggere, flyktninger og asylsøkere.

• Det må gjennomføres dialogmøter med berørte innbyggere, der personellkategorier, omfang og driftsrutiner blir tydelig presentert.

Styret og medlemsmøtet

Notodden Arbeiderparti