Forslag til årsmøte i Telemark Arbeiderparti

Notodden Arbeiderparti foreslår at plan og bygningsloven utvides med en egen beskrivelse for arealformål industri.

Viser en bok med lover
BEGRUNNELSE: Plan og Bygningslovens paragraf 12-5 definerer arealformål i reguleringsplanen. Her angis blant annet hvilke typer av funksjoner som kan fylle området. Det er 6 hovedpunkter, hvor punkt 1 definerer;   bebyggelse og anlegg, herunder arealer for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder. 

Det mangler et punkt for industri.