Gry F. Bløchlinger: Her kommer svar fra Notodden Arbeiderparti

til spørsmål fra Utdanningsforbundet

original_1478639449_8328397

1. Vil ditt parti gå inn for å endre/øke en lokal bemanningsnorm for barnehagene i Notodden før 2020?

Arbeiderpartiet vil innen 2020 ha en bemanningsfaktor 1:3 for barn under 3 år og 1:6 for barn over 3 år. Vi vil fortsette kvalitetsarbeidet bla. ved å legge til rette for at flere kan ta fagbrev kombinert med arbeid, og å stimulere til at flere utdannes som barnehagelærere. Vi vil arbeide for at dette målet kan oppnås tidligere.

2. Vil ditt parti gå inn for lovfesting av en pedagognorm på minst 50% i barnehagene?

Barnehageansattes kompetanse bidrar til at man tidlig kan opppdage barn med særskilte utfordringer. Dette gjelder både den enkeltes helsemessige problemer, men også problemer i hjemmene. - Vi har et krav om at barnehagene skal ha utdannede styrere og pedagogiske ledere, men det er mulig å søke dispensasjon fra dette kravet. Det holder på å utvikle seg til en sovepute for barnehage-eiere, og enkelte steder er dette blitt en slags permanent dispensasjon. Notodden Arbeiderparti ønsker å bidra til at dette strammes inn. 

Vi vil sikre kvaliteten med både flere pedagoger og flere barne- og undomsarbeidere i barnehagen, legge til rette for at ansatte kan få økt kompetanse , og styrke muligheten for at de kan ta førskolelærerutdanning mens de er i arbeid. Gjennom bedre samarbeid mellom barnehage og skole vil vi bidra til at våre yngste får et best mulig grunnlag for videre læring.

3. Vil ditt parti gå inn for å styrke skoleleders mulighet til å drive pedagogisk ledelse gjennom å øke tiden til ledelse?

Arbeiderpartiet vil ansette flere lærere og avbyråkratisere skoledagen. Det vil vi gjøre ved å kutte unødvendig rapportering og få flere yrkesgrupper inn i skolen slik at mer tid frigis til undervisning og det totale læringsmiljøet styrkes. Kompetente, motiverte og trygge fagpersoner er avgjørende for å sikre god kvalitet i skolen.

Skoleledere må i langt større grad få anledning til å konsentrere seg om pedagogisk ledelse.

4. Vil ditt parti gå inn for å øke skoleramma kommende periode?

Notodden Arbeiderparti vil gå inn for å øke skoleramma i kommende periode. Dette kan vi gjøre fordi våre budsjettforslag gir reduserte kapitalutgifter. Vi ønsker å styrke antallet delingstimer i basisfag, samt søreg for at alle skolebarn i kommunen har oppdaterte læremidler. Arbeiderpartiet sentralt vil prioritere en styrket kommunrøkonomi som gir forutsigbare og stabile rammebetingelser for skolen.

5. Vil ditt parti fortsette å følge den gamle bestemmelsen i Arbeidsmiljøloven som ikke åpner for økt adgang til å ansette arbeidstakere i midlertidige stillinger?

Notodden Arbeiderparti vil prioritere at kommunale stillinger er faste. Vi vil følge de godt innarbeidede og velfungerende ordninger som Arbeidsmiljøloven hadde før den borgerlige regjeringen åpnet for midlertidige ansettelser i større grad. Ufrivillig deltid skaper svært vanskelige situasjoner for mange, både sosialt og økonomisk.

6. Hva vil ditt parti gjøre for  framtidens læringsmiljø (ute og inne) i skoler og barnehager?

Notodden Arbeiderparti vil sørge for at den endeløse diskusjonen om skolestruktur bringes til avslutning. Når de viktigste beslutninger nå blir tatt, vil vi prioritere ombygging og rehabilitering av skoleanleggene på Sætre, slik at disse får den kvalitet både elever, foreldre og lærere fortjener.

Det må lages en utviklings- og vedlikeholdsplan som omfatter alle skoler og barnehager i kommunen. Midler til vedlikehold må gis høy prioritet, da det er den enkleste måten å spare penger på. Dette krever en politisk holdningsendring i Notodden kommune, Notodden Arbeiderparti har også et ansvar for tidligere manglende vedlikehold, og ser at det nå er nødvendig å sikre at kommunens bygninger og anlegg blir forsvarlig vedlikholdt

Gry F. Bløchlinger

Leder Notodden Arbeiderparti