Luftambulansen, først og fremst, til Telemark

Et innlegg av leder av Notodden Arbeiderparti og ordfører i Notodden, Gry Fuglestveit Bløchlinger

Luftambulansen, først og fremst, til Telemark!

Oppdraget fra Stortinget til Helse Sør-Øst er at de skal utarbeide en faktabasert  rapport over kriterier de mener er viktige i denne sammenheng. Rapporten skal vurdere dagens basestruktur med tanke på om antall, lokalisering og dekningsgrad er faglig etter dagens retningslinjer og presenteres i høst. Notodden og de to andre kommunene, som alle ønsker seg lokalisering av denne basen til sitt område, er klar over rapporten. Nå ble det slik at jeg ser både Skien og Vinje er ute med leserbrev i fylkets aviser og da er det naturlig at også Notodden, som framtidig luftambulansebase, blir beskrevet for de som ikke kjenner til hvilke kvaliteter nettopp plasseringen Notodden har i Telemark.  Jeg vil også nevne at vi har, som de to andre kommunene, møtt Helse Sør-Øst og responsen fra dem var særdeles positiv. De mente vi kom med et fruktfat, noe som jeg alltid synes er meget bra! Jeg opplever også at folk refererer til Norsk Luftambulanse som statlig selskap. De er en stiftelse og har et kommersielt selskap, Norsk luftambulanse A/S, som drifter deres flypark og snart vil drifte alle basene i landet etter at de vant anbudsrunden tidligere.

I St.melding 11 ble det konkludert at et luftambulansehelkopter skulle kunne nå ut til en pasient i løpet av 45 minutter (15 minutter til varsling og klargjøring og 30 minutters flyvning) fra nødmeldingen kom inn.

Basert på dette ble Luftambulansetjenesten ANS (nå Luftambulansetjenesten Helseforetak) gjennom Helse Sør-Øst bedt om å vurdere om dagens basestruktur er hensiktsmessig.

I dag er det Ål, Arendal, Lillestrøm, Stavanger og Bergen som dekker våre områder i Telemark. I tillegg har forsvaret et redningshelikopter på beredskap i Stavanger og Rygge.  Utover dette setter Norsk luftambulanse A/S opp sesongbetont beredskap enkelte steder i landet i påsken. Denne tjenesten kjenner vi til i vårt nabofylke fra påskeberedskapen på Hovden.

Et naturlig oppdragsområde for et helikopter er områder utenfor sentrale bystrøk. Tettbebygde områder vil i hovedsak dekkes av utrykkende ambulanser på hjul da et helikopter ofte vil ha problemer med å finne åpne områder for landing. Argumentasjon for den enkelte base vil jeg ikke gi meg inn på, men her omtale noen faglige grunner for at Notodden er et høyaktuelt alternativ.

En base bør ligge i et område hvor man i så stor grad som mulig kan operere ut i alle retninger uten å overlappe i særlig grad med andre baser.  Havet er det redningstjenesten fra forsvaret som har som sitt ansvarsområde og ikke luftambulansen.

Nedslagsområder bør ta hensyn til befolkningstettheten i operasjonsområde dvs innenfor dagens krav om 90% av befolkningen innen 45 minutter.

Notodden dekker nær 2 millioner mennesker i sitt operasjonsområde og vil i mange tilfelle være første tilgjengelige luftambulanseressurs øst til Drammen og vest til fylkesgrensen. Mot nord er det delingslinje mot Ål og syd vil være delelinje mot Arendal.

Ambulanse på hjul bør med fordel ligge til et tettbygd område da deres operasjonsområde vil være begrenset.

Det kan være faglig riktig at tjenesten ligger i en tilknytning til et akuttmedisinsk miljø som Notodden sykehus.

En baseplassering i tilknytning til Notodden Flyplass vil lette overføring av pasienter til sykehus med spesialkompetanse som ligger langt unna (Haukeland og Ullevål). Det betyr at de blir fraktet med fly som har vinger på kroppen. Slike oppdrag er det ofte ved Notodden Flyplass i dag.

Ambulansehelikoptrene utfører et stort og økende antall oppdrag som blant annet gjør det mulig å transportere flere alvorlig skadde pasienter direkte til traumesentre ved større sykehus. Ulempen er at helikoptrene er sårbare for ugunstige værforhold. For eksempel må luftambulansetjenesten hvert år avvise eller avbryte rundt 10 prosent av alle påbegynte oppdrag, fordi været ikke tillater flygning. For luftambulansebaser som ligger i områder med krevende geografi, er tallet for avviste oppdrag enda høyere.

Ambulanseflyene har en viktig rolle i å sikre transport mellom sykehus. I Nord-Norge er ambulanseflyene også en viktig beredskapsressurs som utfører en stor andel akuttoppdrag med høy hastegrad. Ambulanseflyene er mindre sårbare for krevende værforhold enn helikoptrene, men krever en flyplass for å kunne operere; dette har vi på Notodden.

Notodden flyplass har døgnkontinuerlig tilgjengelig tårntjeneste med tilgjengelig flyverksted.

Flyplassen har drivstoff tilgjengelig 24/7. Tjenesten er betjent av Brann- og havaritjenesten ved den nybygde Notodden Brannstasjon ved flystripen.

Skien og Notodden vil naturlig kunne ta i mot et stort antall av pasientene som blir hentet inn grunnet sitt sykehustilbud. Dette medfører at helikopteret kan raskt være i luften på nye oppdrag.

Lange transittider for avlevering av ikke kritiske pasienter vil kunne begrense besetningens mulige arbeidstid per døgn (bruker opp tiden opp mot hviletid) og taler for flere baser i Norge.

En argumentasjon ift sesongbasert stasjonering vil kunne møtes av alle eventuelle lokaliseringsalternativ og må ikke oppleves å være et alternativ til en ny base.

Notodden ligger naturlig plassert til å dekke et meget stort befolkningsområde, overlapper lite og dekker hele Telemark. Andre alternativ vil fort overlappe med andre områder til luftambulansetjenesten.

Med sin akuttmedisinske beredskap ved sykehuset er de godt skodd for å kunne ta i mot eventuelle pasienter og raskt fristille helikopteret med lege til nye oppdrag. Områdene vest av Notodden vil bruke Notodden og Skien som «avlastningssted» for så å måtte posisjonere seg tilbake til sitt utgangspunkt.

La oss faglig og politisk sammen sikre at Telemark får tildelt midler til å opprette en fremtidig helikopterbase.

Gry Fuglestveit Bløchlinger

Ordfører i Notodden

Ap