Rapport fra Eldresamråd

Besøk av Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Tove Karoline Knutsen

Eldresamråd 30. mars 2017 

 Vi var mange som hadde tatt turen til Vidar kulturhus for å høre Tove Karoline Knutsen, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, snakke om eldrepolitikk for en ny tid. Og som alltid der Tove Karoline er, blir det sang og musikk. Hun åpnet med «Kom sommarvind» og fikk all med i sangen. Dermed var den god tone satt før hun startet sitt foredrag.   

 Hvem er de eldre i dag? De er friske seniorer, eldre med behov for noe hjelp og de sykeste, ofte med hukommelsessvikt og dement sykdommer.

 Hva er god eldre helse? Hva skaper god helse for eldre? Folkehelsetiltak for seniorer – hva kan det være? Hva ligger i gode live og hverdagshelse? Hennes påstand er at den beste medisinen for å bevare helsa heter «ENGASJEMENT», for familien, venner og naboer, frivillighet og politikk for å nevne noe som engasjerer. Hun viste til flere eksempler som hun hadde erfart på sitt besøk til eldre rundt om i landet. Hvordan kan vi få dette til? Jo, stat, kommune, familie, frivillige ble nevnt som noen som må spille på lag. Vi må sørge for en god overgang til pensjonisttilværelsen. Vi må legge til rette slik at folk kan bo hjemme lengst mulig for det er det folk vil. Og livet med heldøgnsomsorg må bli så god som mulig. Vi har ikke nådd de målene som ble satt for antall sykehjemsplasser, samtidig som behovene har endret seg. Nå vil folk bo hjemme lenger. Og det viser seg at det er store forskjeller i tilbudene i de forskjeller i kommunene, derfor kan det ikke være kommunene alene som må bære ansvaret for framtidas eldreomsorg.

Hun presenterte en ny kraftfull reform for eldre helse. Vi må gå over til å måle kvaliteten på tjenesten etter hva brukeren opplever. Øremerket seniortilskudd til kommunen til fri disposisjon dersom kommunen oppfyller gitte krav til god eldreomsorg. Finansieringssystemet må understøtte alle trinn i omsorgspakka og vi må ta i bruk velferdsteknologi der det er formålstjenlig. Det må fokuseres på «TILLIT», det vil si, vi må få til en sterkere brukermedvirkning. Og alle må jobbe sammen; helsepersonell, pårørende og frivillige. 

 Tove Karoline er veldig opptatt av at vi må se «hele menneske». Hun snakket om at vi er åndelige og kulturelle mennesker fra vugge til grav. Derfor vil vi i Arbeiderpartiet videreføre og styrke den kulturelle spaserstokken. Vi vil fokusere på helhetlig tenkning om avlastning for pårørende – synliggjøre, anerkjenne og støtte pårørende som står i krevende omsorgsoppgaver. «Trygghetsplasser» og mulighet for kortere avlastning i eldreomsorgen. Bedre informasjon og bedre samspill med pårørende. Med hensyn til de frivilliges innsats mener vi at det er viktig å få til frivillighetskoordinatorer og frivillighetspolitikk i alle kommuner. Hun viste til positive erfaringer med prosjektet «Yngre og eldre – ei bestemor til låns». Hun viste også til at det er tverrpolitisk samarbeid på Stortinget angående folk med demenssykdommer. Blant annet at det er øremerkede midler til dagaktiviteter, rettet inn mot de hjemmeboende. Så her er regjeringen forpliktet til å følge opp. Hun fikk hele forsamlingen med seg på at dette var viktig og ble godt mottatt. 

Hun viste til at Arbeiderpartiet oppnevnte et eldreråd i 2016. I dag ser det ut til at situasjonen er ulik i de forskjellige kommunene, noen har, men de fleste har ikke. Hun nevnte seks viktige punkter som må vurderes for eldrepolitikk for en ny tid; boformer, møteplasser, livskvalitet, tilskudd til frivillighet, servicesenter, prosjekt «ung hjelper eldre. Dette må det jobbes med. 

Sist men ikke minst snakket hun om rekruttering og kompetanse. Det er et stort rekrutteringsbehov. Derfor er det gledelig å høre om unge som vil inn i helse etter at de har tatt del i «Unge hjelper Eldre»-prosjektene. Et anstendig arbeidsliv og pensjon er grunnleggende for framtidig rekruttering. Det må ikke bli snakke om annet enn faste og hele stillinger. Dette fikk applaus fra forsamlingen og en av deltakerne nevnte at ingen rørlegger utdanner seg for 10 eller 15 prosent stilling. Det må satses på desentralisert utdanningsnivå og utvikle rekrutteringsprogrammer for lærlingplasser.

Hun avsluttet med hva som skjer i disse dager. Nå holder partiene landsmøter og der bestemmes blant annet partienes eldrepolitikk. Den er et resultat av det arbeidet som er gjort rundt om i partilagene samt det daglige arbeidet i Stortinget. Og - det er Stortingsvalget 2017 som vil bestemme hvordan framtidens eldrepolitikk vil se ut!

Lise Wiik, listekandidat nr. 4 for Telemark Arbeiderparti til Stortingsvalget, kom direkte fra Telemark Pensjonistforbundets møte på Skinnarbu dagen før. Hun benyttet anledningen til å legge fram kravene fra dette møte, krav som hun vil jobbe med og sette på dagsorden på Stortinget. Hun sa at det var viktig at de som har delt livet i sammen også må få bo sammen hvis en må på sykehjem/omsorgsbolig. Hun vil jobbe for at pensjonistslippen kommer tilbake i postkassa. En av deltakerne bemerket også at denne slippen må benyttes ved reseptavhenting med hensyn til egenandel. Hun mente at vi bør ha et pensjonistombud i kommunene. Det var det mange som var enige i. Og ikke minst snakket hun om at forhandlingsretten må bli reell, eldre vil ha lovfestet status, Husbankens bostøtte til eldre må gjeninnføres. Alle institusjoner må ha eget kjøkken, vi må kjenne matlukta, den gjør oss sultne (ernæringsfokus) og kjøkkenet er et viktig samlingspunk i alle hjem. 

Kåre Rusten, leder av  Notodden pensjonistforening, oppfordret alle til å melde seg inn i pensjonistforbundet. Forbundet har 230.000 medlemmer, hittil i år har forbundet fått 6401 nye medlemmer, som viser at forbundet har en viktig funksjon i samfunnet og er i vinden for tiden. Forbundet er partipolitisk nøytralt.

 Møtet avsluttet med sang og musikk. Johannes Bakken dro til på trekkspill med «Heddalsangen» til stor applaus. Ansvarlige for arrangementet; Otto, Solveig, Jorun og Anne Grethe takke alle frammøtte og lovet å arrangere igjen til neste år.