Stamveier i stampe?

Leserinnlegg av Trond Aasland, Notodden Arbeidersamfunn

Stamveier i stampe?

Per Lykke, Høyres 1. nestleder i Telemark, gjør i Varden 24.3. et anstrengt forsøk på åforklare regjeringens mangedelte stamveivalg. Allerede første avsnitt vitner om noe annetenn en godt lagt plan: «På sikt håper en også på ‘armen’ til Bergen».Lykke mener fylkesordføreren har vært for kjapp i sin reaksjon og mener han ikke har forståttat satsingen på E134 er den «betydeligste vegsatsingen i moderne tid for Telemark». Vi kanhåpe, men han kunne gjerne ha avventet egne refleksjoner noen dager, slik at han ogsåkunne ha tatt innover seg hvordan Aftenposten kommenterer saken på lederplass søndag26.3.:«Konseptet med en funksjonsdeling fremstår som en dårlig unnskyldning for atmyndighetene ikke har klart å prioritere ordentlig». Om riksvei 7 heter det: «Den vil i stor gradha overlappende funksjoner med E134, spesielt om sistnevnte forlenges til Bergen. Like fulltblir den altså «hovedvei for persontransport». Som om det ikke er nok: «Beslutningen er endemonstrasjon av hvordan evnen til prioritering fortsatt er mangelvare i norsk politikk».Det var nettopp vilje til klare prioriteringer som var signalet fra samferdselsministeren om viskrur klokka et par år tilbake. Nå har regjeringen og samarbeidspartiene i stedet presenterten enighet hvor strekningen Odda-Bergen ikke er med. Den er selvsagt mer enn viktig for alltrafikk mellom Telemark og de mest folketette delene av Hordaland. Og den er viktig forE134 som det samfunnsøkonomisk mest lønnsomme alternativet mellom øst og vest. Utendenne armen kan enhver forsikring om satsingen på E134 som hovedveiforbindelse ikke bliannet enn halvhjertet. Hva annet skal det satses på? Jo – i hovedsak en funksjonsdelingmed vekt på turist- og persontrafikk på riksvei 7 og tungtransport over Hemsedal.Det hele fortoner seg som alt annet enn godt politisk håndverk. Selv om intensjonene nokhar vært gode i et valgår som 2017, er det vanskelig å komme til annet enn at vi her har ågjøre med et stamveivalg som har tre klare tapere: Transportnæringen, Odda og Telemark.Statskassen skal få stå ukommentert.

Trond Aasland,Notodden arbeidersamfunn.