Vedtak fra årsmøte i Telemark Arbeiderparti 2017

I dette dokumentet foreligger det uttalelser knyttet til følgende temaer: - Skole og barnehage - Helse - Kommunen vår – der folk bor - Forsvar og våpeneksport - Utviklingspolitikk - Integrering er nøkkelen - Forby lysfiske i skjærgården - Dyrevelferd

Uttalelse A: 

Skole og barnehage

 Arbeiderpartiet vil ha et sterkt offentlig utdanningssystem med høy kvalitet og med tilbud om gratis og likeverdig skole for alle. Derfor sier vi nei til kommersiell privatisering av skolen. Kommunene må uansett ha vetorett når det gjelder eventuell etablering av private skoler. Vi ønsker å forsterke satsing på entreprenørskap fra barnehage og ut videregående skole. En norm for bemanning i skole og barnehage må utredes videre med tanke på kostnader sett opp mot mulige resultater. Læreplanen med fagspesifikke kompetansemål og mye teori må gås igjennom og evalueres. Vi ønsker en sterkere satsning på yrkesfag og lærlingeplasser. Ha en helhetlig gjennomgang og oppgradering av den teknologiske infrastrukturen i hele grunnskolen og videregående utdanning. Alle skal ha lik tilgang på tekniske hjelpemidler og nett-tilgang, for å ha like muligheter til å yte sitt beste i norsk skole. Arbeiderpartiet ønsker en ordning med gratis frukt og grønt og skolemåltid for alle. Grunnlaget for god helse legges tidlig, også gjennom skoleløpet. Derfor må vi ha særskilt oppmerksomhet mot våre aller yngste. Derfor foreslår Telemark Arbeiderparti at det innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Mobbing er at problem som vi må ta på alvor og ha nulltoleranse for. Det bør gjennomføres et forskningsprosjekt som kartlegger hvorfor noen blir mobbet. Her må en også komme opp med gode løsninger på hvilke tiltak som kan settes inn for å unngå mobbing. Det bør gjennomføres en kartlegging om hvordan vi kan styrke og forbedre dagens beredskap mot mobbing. Når det gjelder de nye fraværs grensene til regjeringen bør man myke opp ordningen og gjøre den mindre rigid. Vi ønsker en helhetlig gjennomgang av lovverket knyttet til deltakelse og fravær i norsk skole. Vi må drøfte muligheten for at elever får anledning til å stryke timesfravær og ikke bare dager. Det er viktig å gjennomføre forskningsprosjekter om fravær i skolen for å innhente mer kunnskap om hva som faktisk fungerer mot fravær. 

Telemark Arbeiderparti ønsker at mange flere elever i videregående skole skal få muligheter gjennom vekslingsmodellen. Denne fleksibiliteten må brukes mye mer for å få enda fler yrkesfagelever i Telemark til å gjennomføre.

Uttalelse B:

 Helse 

Telemark Arbeiderparti ønsker å dele opp helse Sør-Øst i flere deler. Dagens enhet er for stor, uoversiktlig og byråkratisk. Vi ønsker større folkevalgt innflytelse på våre sykehus gjennom politisk deltakelse i sykehusstyrene, de lokale sykehusstyrene må bestå. Den økonomiske styringsmodellen for sykehusene må evalueres og tas opp til ny vurdering for å finne ut om dagens ordning gir de beste løsninger og er så rettferdig som mulig. Telemark Arbeiderparti ønsker at det skal etableres en base for luftambulanse i Telemark. Når de faglige vurderingene ligger til grunn, skal beslutningen forankres i representantskapet i Telemark Arbeiderparti. Samhandlingsreformen er viktig for behandling nærmest brukerne. Telemark Arbeiderparti forventer kompensasjon for statlige oppgaver som overføres kommunene. Helseforetaksmodellen har gitt en del utfordringer for lokaldemokrati og styring. Nedleggelse av mange lokal sykehus er en del av dette. Økonomi og muligheter for investeringer er et annet område. Store nedskjæringsprogrammer har blitt iverksatt for å skape rom for investeringer. Telemark Arbeiderparti aksepterer ingen utarming av Sykehuset Telemark, og vil arbeide for å styrke flere spesialfelt. Telemark Arbeiderparti vil følge opp videre utvikling og etablering av nye aktiviteter ved Rjukan sykehus slik at det kan etableres nye arbeidsplasser som en erstatning for de som gikk tapt. Notodden sykehus skal beholdes som et fullverdig akuttsykehus. Telemark Arbeiderparti ser med stort alvor på at viktige akuttfunksjoner slik som røntgen blir fjernet fra lokalsykehuset på Notodden. Selv om det er krav til spesialisering og øket kompetanse på mange områder er det viktig med nærhet til brukerne. Teknologi bør utnyttes og brukes i mye større grad enn i dag for å motvirke den sterke tendensen til sentralisering. Nøytral moms er innført av Høyre og FRP-regjeringen for å legge til rette for å privatisere sykehustjenester. Telemark Arbeiderparti er imot dette. Helsevesenet skal være i offentlige hender. 

Uttalelse C:

 Kommunen vår – der folk bor Et godt tjenestetilbud til alle som trenger det er grunnleggende for et godt samfunn. Dette løser vi best ved å opprettholde prinsippet om generalistkommuner. Det er i kommunene folk bor, og der er av avgjørende betydning at kommunene tilbyr sine innbyggere tjenester av god kvalitet. Organisering av kommunene er viktig, men aller viktigst er at kommunene har nok penger til å sikre sine innbyggere gode tjenester. Dette er viktigere enn hvor kommunegrensene går. Uavhengig av kommunereformen må norske kommuner få styrket økonomi og mer penger til barnehage, skole og eldreomsorg. Inntektsgrunnlaget til kommunene må ikke brukes til tvangssammenslåing av kommuner. Kommunene må få dekke økte utgifter i forbindelse med skjerpede forskrifter og krav. Kommunereformen må baseres på frivillighet. Ingen prosesser blir gode ved tvang. Nye regioner må ikke opprettes før det er bedre klarlagt hvilke nye og store oppgaver som skal utføres av regionene. I en slik klarlegging må det styres mot at organiseringen av statlige foretak blir innrettet etter ny regionstruktur. Det må legges stor vekt på konsekvensene for distrikts-Norge. Framtidige sammenslåinger bør besluttes på frivillig grunnlag. Kommunenes og fylkeskommunenes oppgave er å arbeide for interessene til de som bor der, den skal ta seg av de nære oppgavene. Tanken bak dette lokaldemokratiet er at de som bor i den enkelte kommune og fylkeskommune, kjenner de lokale problemene best og vet hvordan de skal løses. 

Uttalelse D: 

Forsvar og våpeneksport Forsvarets grunnleggende funksjon er å beskytte og ivareta Norges sikkerhet, interesser og verdier. Forsvaret skal utøve norsk myndighet og bidra til å forebygge og håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser. En viktig oppgave for Forsvaret må også være å bidra til flernasjonal krisehåndtering og til arbeidet for internasjonal fred og sikkerhet. Telemark Arbeiderpartiet er opptatt av at Forsvaret skal være integrert del av det norske samfunnet. Vi er for et forsvar basert på allmenn verneplikt og mener at innretningen på verneplikt og førstegangstjeneste må utvikles for å være best mulig tilpasset Forsvarets, samfunnets og den enkelte vernepliktiges behov. For Arbeiderpartiet er menneskene i Forsvaret viktigst, og vi ønsker å sikre gode rammevilkår og anerkjennelse av de ansatte i Forsvaret. Norge er en stor eksportør av våpen og annet militært utstyr, blant annet til flere aktører som deltar i krigen i Jemen. Dette har en negativ innvirkning på norske utenrikspolitiske tiltak for å bidra til fred. Telemark Arbeiderparti mener at lovverket må styrke Stortingets evne til å føre kontroll over eksportpraksisen, og vil derfor stramme inn regelverket for eksport av strategiske varer. Innen våpeneksport mener Telemark Arbeiderpartiet at vi skal ha som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO. Videre vil Telemark Arbeiderparti stanse all eksport av strategiske varer til autoritære regimer, land hvor grunnleggende menneskerettigheter utfordres og land som har stor sannsynlighet for å havne i væpnet konflikt. Stortinget skal løpende orienteres om resultatet av lisensvurderinger. Telemark Arbeiderpartiet vil:  Oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvaret  Bevare et forsvar basert på allmenn verneplikt  Innen våpeneksport ha som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO  Stramme inn regelverket for eksport av strategiske varer  At norsk næringsliv skal handle under et regelverk som samsvarer med Norges ambisjon om å være en fredsnasjon  At Norge ikke skal selge til autoritære regimer, land hvor grunnleggende menneskerettigheter utfordres og land som har stor sannsynlighet for å havne i væpnet konflikt  Sørge for å opprettholde et desentralisert Heimevern som dekker hele landet

Uttalelse E: 

Utviklingspolitikk 

Målet for vår utviklingspolitikk er å bekjempe fattigdom og til å bidra til å styrke utviklingslandenes evne til å løse sine egne problemer. Hovedveien ut av fattigdom går gjennom økonomisk vekst, jobbskaping og rettferdig fordeling innen rammen av stabile stater. Bistandens relative betydning for utviklingslandene blir stadig mindre. Overføringer, investeringer og handel utgjør i dag langt større pengestrømmer. Norsk utviklingspolitikk skal ha som mål å utjevne ulikhet gjennom å bygge ned urettferdige strukturer. Verdens fattigdom opprettholdes av strukturer som skaper ulikhet og skjev fordeling. Hungersnød og sult er ikke resultat av matmangel, men av retten til tilgang av mat. Klimaendringene rammer de som har minst mulighet til å gjøre noe med dem eller tilpasse seg, hardest. Ulikhet, dårlige arbeidsforhold, likestillingsutfordringer og miljøforurensning sett i lys av internasjonale strukturer som gjør at noen grupper kan bli rike på bekostning av andre grupper. Vedvarende lav inntekt og fattigdom er en åpenbar risikofaktor for helse. Utviklingsland har i dag store helsemessige utfordringer, fordi det ikke eksiterer medisiner eller fordi de er for dyre. Dette skyldes i stor grad måten legemiddelindustrien er strukturert på. Det er et demokratisk problem at mennesker i utviklingsland ikke får de medisinene de tenger for å leve et fullverdig liv. Å bygge en stabil stat på et statsapparat med lite tillit er ingen lett oppgave. Derfor er noe av den beste bistanden Norge kan gi er til oppbygging av gode, solide og rettferdige institusjoner i andre land. Trygge institusjoner vil også bidra til flere investeringer og bedre handelsvilkår for utviklingsland, og er helt essensielle for økonomisk utvikling. Bistand skal ikke være veldedighet, men hjelp til selvhjelp, og den beste måten å gjøre det på er gjennom gode systemer, og juridiske rammeverk som ivaretar individets og fellesskapets interesser. Vår løsning er solidaritet, ikke veldedighet. En slik vridning vil bidra til en mer helhetlig utviklingspolitikk som bygger på en erkjennelse av at det ikke bare er et spørsmål om bistand, men også om hvilken rolle Norge spiller i verden, eksempelvis gjennom investeringer. Telemark Arbeiderparti vil: 

 Holde fast ved at norsk bistand skal utgjøre minst 1 prosent av brutto nasjonalinntekt 

 At norsk bistand skal konsentrere seg på områder hvor vi har komparative fortrinn og høy kompetanse; likestilling, helse, energi, utdanning og godt styresett 

 Norge og verdenssamfunnet skal fortsette med å styrke finansiering av medisiner og vaksiner til mennesker i utviklingsland ytterlige 

 At norsk bistand skal bidra til systematisk utvikling og oppbygging av sivilt samfunn

 Uttalelse F: 

Integrering er nøkkelen Norge skal ta sin del av ansvaret knyttet til mennesker som er på flukt, det ligger i våre sosialdemokratiske verdier. Vi skal ha en human asylpolitikk med et godt mottaksapparat som setter mennesket i fokus. Ventetilværelsen før oppholdstillatelse eller før tildeling av bosettingskommune er en utfordring Telemark Arbeiderparti ønsker å ta alvorlig. Først og fremst ved å effektivisere saksbehandlingsregimet i statlige instanser, men også øke det generelle omfang av tilbud og tjenester som skal tilbys i norske asylmottak. Familier og enkeltmennesker bor i en årrekke med minimalt av innhold og aktivitet. For Telemark Arbeiderparti skal det være et mål om at ventetiden i mottak skal være innholdsrik og at ventetiden i mottak skal være kortest mulig. Barn er de mest sårbare av de som sitter på mottak og må ha tilpassede tilbud, slik at man på raskest mulig tid igangsetter integreringsprosessen. Alle barn bør få rett til barnehageplass ihht barnehageloven § 12 a. Barnehageplassene bør være gratis, og lovfestet uavhengig av foreldres status i søknadsprosessen. Telemark Arbeiderparti anbefaler at det utarbeider tydeligere og mer konkrete kvalitetsstandarder for mottaksdrift, som inneholder krav om minimumstilbud og tjenester i mottaket. Barnevernet har ansvar for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Asylsøkerne bor på noe som heter omsorgssentre. Omsorgssentrene er en slags barneverninstitusjon. Utlendingsdirektoratet har ansvar for de enslige mindreårige asylsøkerne mellom 15 og18 år. De bor på asylmottak for enslige mindreårige. Der bor det kun barn. Telemark Arbeiderparti mener det kan være hensiktsmessig at barnevernet får ansvar for samtlige enslige mindreårige for å sikre kontinuitet, strømlinjeformede tjenester og et best mulig oppfølgingstilbud. Integrering er komplekst, men skal som hovedregel alltid ta utgangspunkt i hver enkelt menneskes muligheter, kunnskap og kompetanse. Introduksjonsprogrammet må inneha dette som et selvstendig mål. Programmet skal tilpasses den enkelte og differensieres slik at de individuelle mulighetene, ferdighetene og eventuelle utfordringer best mulig kartlegges. Målet vil alltid være å lære godt norsk og å komme seg ut i arbeid raskest mulig. For Telemark Arbeiderparti er det et viktig prinsipp at det er det offentlige som bærer hovedansvaret for å ivareta mennesker på flukt. Vi ønsker derfor at muligheten for å ta ut utbytte fra driften av asylmottak avvikles på lik linje som ved utbytte ved privatskoler. Kommuner skal ha fortrinnsrett dersom det etableres mottak i kommunen. 

 Uttalelse G: 

Forby lysfiske i skjærgården Da forvaltningen av sild og brisling har ikke vært bærekraftig de siste 50 år, må dette fisket begrenses sterkt. Lysfiskerne fisker opp store mengder av sild og brisling som er maten til de fleste typer fisk, sel og sjøfugler. Lysfisket er årsaken til at det nesten ikke er fisk igjen i skjærgården. I Nordland, Troms og Finnmark har lysfisket vært forbudt i mange år. For å sikre et bærekraftig fiske i skjærgården, bør lysfisket forbys eller forvaltningen av fisket der overføres til fylkes- og kommuneadministrasjonens miljøavdelinger. 

Uttalelse H: 

Dyrevelferd Testing og forsøk på dyr er i dag svært vanlig. Bamble Arbeiderparti vil begrense bruken av dyreforsøk og på sikt forby. Forsøk på dyr til medisinske formål skal kun brukes når det er helt nødvendig og i tilfeller hvor det ikke finnes andre alternativer. Arbeiderpartiet vil spesielt forby bruk av forsøk på dyr til kosmetiske formål. Inntil dette realiseres, er det viktig for telemark arbeiderpartiet at alle varer som er testet på dyr skal merkes. Eksotiske dyr har tradisjonelt vært en stor del av en sirkusforestilling i Norge, og det er på høy tid at tar slutt. Disse dyrene er i alle hovedsak importert, og med det skapt for helt andre miljø og klima enn det de opplever i et sirkus her i Norge. Dyrene er ikke skapt for å fungere som underholdning for andre, og mye reising og mange timer tilbrakt i trange bur fører til stress og unaturlig atferd. For dyrene. Sirkuslivet kan umulig tilfredsstille eksotiske dyrs velferdsbehov, som vi ønsker å forby bruken av dette i Norge. Allerede eksisterende sirkusdyr skal tas vare på, på en god og forsvarlig måte inntil deres naturlige død. Det skal ikke avles opp nye dyr. Telemark Arbeiderparti vil: 

 Forby forsøk på dyr med unntak av medisinske formål, innføre importforbud av kosmetikk testet på dyr 

 Forby bruk av eksotiske dyr i sirkus