Vedtak fra årsmøte i Telemark Arbeiderparti 2017

- Arbeid til alle er jobb nummer 1 - Industri - Klima - Samferdsel - Skatt – finansierer felles velferd - Det sosialdemokratiske Norge

ARBEID TIL ALLE ER JOBB NR. 1 

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle jobb nummer en. Arbeid gir trygghet og frihet for den enkelte, bedre inkludering i samfunnet, økt likestilling og inntekter til fellesskapet. Vi vil legge til rette for at det skapes flere arbeidsplasser. Vår rike tilgang på naturressurser og en befolkning med høy kompetanse er viktige konkurransefortrinn. Derfor er det mulig å ha et næringsliv som driver lønnsomt og med vekst over hele landet. Det er et stort potensiale for arbeidsplasser innenfor energi, skog, fiske og oppdrett, kortreist matproduksjon, mineraler og bergverk. Flere offentlige arbeidsplasser i naturlige vekstsentre i distriktene samtidig med utbygging av en god og effektiv infrastruktur vil gi bedre fordeling av arbeidsplasser og bosetting i Telemark og Norge. Arbeiderpartiet vil føre en aktiv næringspolitikk som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og klimavennlig næringsliv. Virkemiddelapparatet Det må bli enklere for bedrifter å fremme søknader i virkemiddelapparatet. Det gjelder både Innovasjon Norge, Forskningsrådet m.fl. Når innvilgede beløp skal utbetales, må prosedyrene være så enkle som mulig. Telemark Arbeiderparti ønsker økte overføringer til SIVA for å bidra til flere næringsbygg i fylket. Støtte fra Enova bør innenfor regelverket forutsette produksjon i Norge. Et arbeidsliv i livsløpsperspektiv. Arbeiderpartiet har alltid vært initiativtaker til de store sosiale reformene som har gitt mulighet til arbeidsdeltakelse for alle. Arbeid løfter mennesker ut av fattigdom, og velferdsordninger må legge til rette for høy arbeidsdeltakelse. Arbeiderpartiet har gitt småbarnsforeldre anledning til å kombinere jobb og familieliv. For å legge til rette for småbarnsforeldres yrkesdeltagelse er det nødvendig med fleksible åpningstider i barnehagene. Dette må styres av kommunene og også gjelde de private barnehagene. Et fleksibelt arbeidsliv er også avgjørende for å ivareta andre omsorgsoppgaver. Heltid en rettighet Arbeiderpartiet vil lovfeste retten til heltidsstillinger og styrke retten til økt stilling. Unge i arbeid. Andelen unge som ikke er i arbeid, har ikke vært så høy på over ti år, og antallet unge uføre øker. Telemark arbeiderparti støtter forslaget om en aktivitetsreform for å hindre at unge faller utenfor arbeidslivet. Viser til forslag til partiprogram fra linje 510-521. Trygghet i arbeid Det gode arbeidslivet er under press. Både nasjonalt og internasjonalt ser vi en økende grad av individualisering og nedbygging av arbeidstakernes rettigheter. Sosial dumping, økt bruk av innleie og bemanningsbyråer og uoversiktlig selskapsorganiseringer bidrar til en svekkelse av HMS-arbeidet, arbeidsplassdemokrati og maktbalansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Samlet sett truer dette den norske modellen. Telemark Arbeiderparti vil jobbe aktivt for det seriøse arbeidslivet gjennom at Telemarksmodellen mot sosial dumping innføres i alle kommuner og fylkeskommuner. Telemark Arbeiderparti vil gå i front i arbeidet for et seriøst arbeidsliv uten arbeidslivskriminalitet og løfte saken på Arbeiderpartiets landsmøte i 2017. 

INDUSTRI 

Prosessindustrien i Grenland er Norges viktigste industrielle cluster. Den er motoren i industri-Telemark og bidrar til verdiskapning, arbeidsplasser og skatteinngang. Dette er en sunn og levedyktig industri, og Telemark Arbeiderparti har et ønske om ytterligere utvikling, innovasjon og vekst for Grenlandsindustrien. Det er derfor viktig å sikre konkurransedyktige rammebetingelser for nye store industriinvesteringer, herunder garanti- og låneforsterkningsordninger. Telemark Arbeiderparti ser det også som viktig å støtte videreføring av klimavennlig reduksjon av CO2-utslipp hvor Grenlandsbedriftene Norcem, Yara og Gassnova har vært pionerer. Telemark Arbeiderparti mener Regjeringen svikter industrien og de mange mulighetene vi har for økt industriell verdiskaping. Dette startet allerede høsten 2013 da regjeringspartiene la fram sitt første budsjett med forslag om betydelig svekkelse av støtteordning for CO2 kostnaden i kraftprisen til industrien. Om denne ordningen blir svekket kan det bety at mange industriarbeidsplasser forsvinner ut av landet bort fra ren fornybar vannkraft over til land hvor kraften produseres på sterkt forurenset kullkraft. Sats på Frier Vest Telemark Arbeiderparti mener det er behov for en nasjonal satsing på regionale og nasjonale arenaer for industriell etablering. Frier Vest området i Grenland er et strategisk område hvor man raskt kan etablere ny fremtidsrettet industri. Her er nærhet til god industriell infrastruktur. Telemark Arbeiderparti forventer at staten gjennom en aktiv industripolitikk i større grad bidrar til at Norge kan tiltrekke seg industrielle investeringer. Stopp salget av Norge Dagens regjering selger våre fellesverdier til private investorer i inn- og utland. Dette er mot vår vilje. Telemark Arbeiderparti ønsker ikke at virksomheter som Telenor, Statoil, NSB, Statkraft, Flytoget, Statskog, forsvarsindustri, Posten ol. skal selges ut hverken helt eller delvis. Disse verdiene eies av nasjonen Norge og ikke av den sittende regjering. Dette har vært skapt av våre forfedre og skal eies av våre etterkommere. Hvis de blir solgt, er de borte for alltid. Det er ikke bare å kjøpe tilbake. I Norge har det også vært en suksesshistorie at vi eier vann, skog, landbruk, olje, gass og fisk sammen. Det har gitt oss viktige arbeidsplasser og store verdier som har bygget opp det velferdssamfunnet vi kjenner. Slik vil vi at det fortsatt skal være! Vi vil sette en stopper for salg av Norge. Vi vil bygge landet, ikke selge det. Det grønne skiftet Telemark bør innta en ledende posisjon i Norge i det grønne skiftet. Gjennom det vil et framtidig konkurransedyktig næringsliv utvikles og gi verdiskapning og arbeidsplasser til fylket. Telemark Arbeiderparti må ta initiativ og være pådriver for å legge til rette for dette arbeidet. 

 KLIMA 

Ambisjonene om nullutslippskjøretøy fra 2025 og mulighetene for å fylle våre forpliktelser i Parisavtalen og klimaforliket krever handling. Insentiver for nullutslippskjøretøyer må videreføres. Det er i Telemark i dag ca. 2000 el-biler, og salget gikk ned i 2016. Det er langt mellom ladestasjoner i store deler av Telemark, og enkelte steder fjernes insentiver som gunstige parkeringsordninger. Dette er forhold som bør inngå i en stimuleringspakke for å øke salg og bruk av el-biler i Telemark. Det bør jobbes for at kommuner, fylkeskommunen og andre offentlige arbeidsplasser tar i bruk nullslippskjøretøy ved kjøp/leie av tjenestebiler. Det er viktig å stimulere til økt bruk av el-sykkel ved å legge til rette for sykkelparkeringer med lading. Ved innkjøp av ferjemateriell til fylkets ferjestrekninger skal det satses på nullutslippsferjer. Ved nyinvesteringer av materiell til ferjestrekninger i Telemark skal nullutslippsalternativer være en del av anbudsunderlaget. I all produksjon skal det satses på både klimavennlige prosesser og klimavennlige produkter. Det er viktig at vi tar grep, og finner flere gode muligheter for miljøvennlige løsninger i privathusholdningene. Bærekraftige alternativer, gjenbruk og resirkulering er noe hver enkelt kan og bør ta ansvar for. Nye, smarte løsninger i privathusholdningene skal vi være positive til. Et tiltak kan være å legge til rette for å få opp panting av tomflasker og bokser. Et konkret forslag kan være å sørge for at offentlige søppelkasser har panteringer/panterekkverk hvor panteflasker kan deponeres. Fylkeskommunale veier har et høyt etterslep på vedlikehold. Bedre tilstand på fylkets veier er et godt klimatiltak, og bør prioriteres fremover, jmf "Veiplan for fred". Et annet viktig tiltak for miljøet er et bedre busstilbud. Telemark Arbeiderparti vil forsterke busstilbudet i distriktene og i byene. Buss er et godt alternativ til bil og er et viktig steg for å bli mer miljøvennlig. Telemark Arbeiderparti Telemark Arbeiderparti ønsker et billigere busstilbud og at bussene skal gå regelmessig på flere traseer enn i dag. Matavfall er en viktig ressurs som må utnyttes bedre for å nå et overordnet internasjonalt mål og en bærekraftig utvikling. 65 prosent av matavfallet fra næringslivet blir sortert ut til ulik håndtering. Det betyr at det fortsatt forsvinner for mange verdifulle ressurser uten at de sendes tilbake i næringskjeden. Pr i dag er det ikke krav til sortering av matavfall for alle bedrifter. Kommunene kan stille krav til sortering, men det finnes ingen overordnet nasjonal føring for dette. Det betyr at det blir opp til bedriften og deres valg av avfallsløsning om de sorterer sitt matavfall. Inntil det kommer krav fra myndighetene om sortering av matavfall, vil det fortsatt være opp til bedriftenes økonomi og vilje om dette gjennomføres. Telemark Arbeiderparti ønsker statlige føringer for å sikre kildesortering av matavfall og plast også hos næringslivet. Regjeringen reddet statsbudsjettet for 2017 ved at Venstre ble lovet 20 prosent biodrivstoff i alt drivstoff innen 2020. Målet er snart oppnådd ved bruk av matolje og palmeolje. Samtidig råtner norske skoger på rot. Sekunda tømmer og hogstavfall ligger ubenyttet og nedbrytes til CO2. Arbeiderpartiet ønsker å sette fart i utvikling og produksjon av høyverdig biodrivstoff fra norsk skog. Dette er et vinn-vinn prosjekt for klima, industri og skogbruk. Ved utbygging / ombygging av veier, jernbanetraseer o.l. legger Telemark Arbeiderparti til grunn at omdisponering av dyrka mark må reduseres til et minimum. Nedbygging av dyrka mark bør bli erstattet med nydyrking / jordflytting.

 SAMFERDSEL 

Vei: E134 skal være den ene av to priorterte veisamband mellom Øst- og Vest-Telemark. Arbeiderpartiet forventer at denne veien må sikres sammenhengende utbygging i planperioden uansett økonomisk ramme. Opprusting av en så viktig høgfjellsovergang må ses som en helhet og veien må ha en standard som sikrer at den er åpen hele året. Telemark Arbeiderparti mener prosjektene på E134 må prioriteres i denne rekkefølgen: 1. Haukelitunnelene – Seljestad-Røldal i første del av planperioden. 2. Saggrenda-Gvammen. 3. Gvammen-Vågsli 4. Hordalandsdiagonalen. Fylkeskommunale veier har et uakseptabelt høyt etterslep på vedlikehold. Telemark Arbeiderparti vil i løpet av kommende fireårs periode prioritere vedlikeholdet av fylkesveiene høyere (satt opp mot nye prosjekter). Når en rekke veier ble overført fra stat til fylkeskommune var det et stort gap på veivedlikehold som det ikke ble kompensert for. Dette etterslepet er etter mange år ikke tatt igjen. Lokale veier er svært viktig for utvikling av Norge og lokalsamfunn. Om en ønsker at hele Norge skal tas i bruk, vil dette være et av de beste virkemidler for å få det til. Kollektivtrafikken i strøk utenom tettstedene er en stor utfordring for fylkeskommunen. En løsning kan være førerløse busser/minibusser kombinert med en app der folk kan bestille skyss. Slike busser finnes blant annet i Nederland, og det gjøres nå forsøk også i Norge. Et slikt opplegg kan være en god løsning for flere lokalsamfunn i Telemark. Telemark Arbeiderparti ønsker å starte forsøk med førerløse busser/minibusser i fylket. 

Jernbane: Dette er vedtatt i dokumentet Arena Samferdsel: Dobbeltsporparsellen på InterCity-strekningen gjennom Søndre Vestfold må planlegges og ferdigstilles innen 2024. Dobbeltspor Porsgrunn-Skien må planlegges og ferdigstilles innen 2027. Det må settes av midler til videre planlegging av Grenlandsbanen slik at denne planlegges samtidig med ytre InterCity og ferdigstilles i 2027. Videre utvikling av eksisterende Sørlandsbane må utredes. Den binder sammen Kongbergregionen, Midt- og Vest-Telemark og Grenland via Bratsbergbanen og er viktig for befolkningen langs strekningen helt frem til Kristiansand. Av hensyn til økningen både i person- og godstransport på bane er det derfor også viktig for Telemark at Kongsbergbanen rustes opp til moderne standard. Persontrafikken/togtilbudet på Sørlandsbanen gjennom Telemark har vært av vesentlig betydning for utviklingen av midtre og øvre Telemark. Betydningen blir ikke mindre i fremtiden, heller tvert om. For å bevare og videreutvikle lokalsamfunnene i disse deler av Telemark er det av avgjørende betydning å ha dette kollektivtilbudet mot Oslo og mot Kristiansand/Stavanger. Dette gjelder for ordinær persontrafikk for studenter mellom universiteter/høyskoler, for pendlere og for næringslivet. Det er et betydelig miljøaspekt i tilbudet, da det med stor sannsynlighet vil bli slik at dersom togtilbudet til persontrafikken blir dårligere - i verste fall faller bort - vil bilen bli alternativet. Telemark Arbeiderparti vil ta initiativ til at det blir utarbeidet konkrete planer for passasjertogtilbudet på Sørlandsbanen gjennom Midt-Telemark når Grenlandsbanen realiseres. Disse planene må være klare for igangsettelse når sammenkoblingen finner sted. Tinnosbanen er eid av jernbaneverket og har ikke hatt togdrift siden 2009. Tinnosbanen er et viktig objekt i UNESCO verdensarvstatus, og staten har, i og med sin tilslutning til avtalen, garantert for istandsetting av banen. Telemark Arbeiderparti ønsker en oppgradering av banen til kommersiell drift og ikke bare la den forbli en museumsbane. Dette er også i tråd med signalene fra Jernbaneverket. Telemark Arbeiderparti ser det også som viktig at Tinnosbanen skal brukes til transport av tømmer og ser den store miljøgevinsten ved å legge til rette for det. I den forbindelse er det vesentlig at det anlegges en tømmerterminal ved Gransherad stasjon. Overføring av store deler av person- og godstransport fra fly-, bil- og trailer til elektrisk jernbane, vil bidra til at Norge når sine klimamål, og det vil også styrke sysselsetting og konkurranseevne. Lyntog har en større mobilitet og kan gi reisende et mye bedre tilbud ved stopp ved stasjoner underveis. Det vil bety veldig mye for utvikling i distriktene, og det vil gi grunnlag for vekst i arbeidsplasser og bosetting langs høyhastighetsbanene. Telemark Arbeiderparti vil ha en økt satsing på høyhastighetsbaner i Norge for å binde landet sammen via framtidsretta og klimavennlige løsninger. Høyhastighetstog kan erstatte passasjer- og godstransport til fordel for fly- og veitransport over store distanser mellom våre storbyer. Bane må få en langt mer fremtredende rolle for lokaltrafikken i Grenland. Eksisterende bane til Brevik, Notodden og det nye dobbeltsporet til Larvik gir store muligheter som bør utnyttes."

 Fly: Telemark Arbeiderparti vil at Notodden Flyplass skal oppgraderes og bli regionflyplass. Telemark Arbeiderparti vil at flyplassen skal få realisert sitt potensial som nærflyplass for deler av næringslivet i Telemark og Kongsbergregionen. En forutsetning for dette er at det finansieres med statlige midler. Telemark Arbeiderparti støtter arbeidet med etablering av Pilot Flyskole på Notodden. Telemarks viktigste flyplass er Torp lufthavn. Vi ønsker en oppgradering og utvikling av Torp lufthavn med flere flyruter og en togstasjon på terminalen. Økt kapasitet på Torp er et godt alternativ til tredje rullebane på Gardermoen. Havn: Grenland havn er Grenlands, Telemarks og Norges port til Europa og er en av få havner som er knutepunkt for både vei, bane og sjø. Telemark Arbeiderparti ønsker å støtte Grenland Havns arbeid med å tilrettelegge for langsiktige og stabile rammebetingelser for næringslivet der sjøveien er viktig. Dette er helt avgjørende for å kunne tiltrekke seg nye, attraktive bedrifter som ofte har mange lokaliseringer å velge mellom. 

 SKATT – FINANSIERER FELLES VELFERD Et effektivt og omfordelende skattesystem er avgjørende både for å finansiere velferd og for en rimelig inntektsfordeling etter skatt. En sterk offentlig sektor legger grunnlaget for verdiskaping i bedriftene, mens effektiv verdiskaping i privat sektor legger grunnlaget for velferdsstaten. Arbeiderpartiet ønsker et skattesystem som både legger til rette for gode rammevilkår for næringslivet, og som brukes til å utjevne sosiale forskjeller. Telemark Arbeiderparti ønsker et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle. Å redusere forskjellene mellom folk er helt avgjørende for den norske modellen. Gjennom et progressivt skattesystem, hvor de som har mest betaler mest, kan vi redusere forskjellene og bidra til økt økonomisk vekst. Perspektivmeldingen fra 2013 forteller at om ikke nødvendige grep foretas, vil velferdsstaten gå med 600 milliarder i underskudd innen 2060. Det generelle skattenivået må derfor ligge på et nivå som sikrer en bærekraftig velferdsstat, også for fremtiden. Derfor mener vi det er nødvendig at noen skatter økes. Arbeiderpartiet ønsker en skatteprofil der de som har gjennomsnittlige inntekter beskattes som i dag, mens formue og høye inntekter får økt beskatning. Vi ønsker å øke bunnfradraget på inntektsskatten, samt redusere satsene for lavinntektsfamilier. Deretter fortsetter uttalelsen slik: Dagens boligsituasjon er urettferdig. Telemark Arbeiderparti vil øke satsningen på boligtiltak for at unge skal få bolig både ved å forsterke husbanken, etablere tilskuddsordninger for unge på vei ut i boligmarkedet – og en generell utbyggingspolitikk som legger til rette for unge i etablererfasen. Telemark Arbeiderparti vil gjøre det mindre lønnsomt å investere i bolig, derfor vil vi vurdere å øke ligningsverdien på sekundærboliger. Klimaavgifter Skattesystemet skal også brukes til å redusere klimagassutslippene. I dag er klimaavgifter i ikke-kvotepliktig sektor knyttet til enkelte sektorer og gjenstander som fører til utslipp, som avgift på bil og oljefyr. Men ikke alle sektorer i ikke-kvotepliktig sektor skattlegges i dag. Vi vil videreføre prinsippet om at den som forurenser betaler. Det er en del av den sosialdemokratiske tankegang at alle skal bidra etter evne og derfor er det avgjørende at inntektene fra avgiften også går til å lette byrdene for lavinntektsborgere og familier. Det er galt hvis overgangen til et mer klimavennlig samfunn skal ha for store konsekvenser for lavinntektshusholdninger, og det er viktig at man derfor bruker sosialdemokratisk fordelingspolitikk for å demme opp for disse konsekvensene. Inntektene fra avgiftene burde derfor fortsatt brukes til å subsidiere miljøvennlig alternativer. 

 DET SOSIALDEMOKRATISKE NORGE Felleskulen er vårt beste døme på sosialdemokratiske verdiar. Ein offentleg skule som gjev lik rett til utdanning og som sikrar alle tilgang til kompetanse og kunnskap er ikkje bare eit gode for den enkelte, men for heile samfunnet me lever i. Difor er det viktig, i arbeidslivet, i helsevesenet, innanfor bustadbygging, innanfor skattelegging, at det er dei sosialdemokratiske verdiane som ligg til grunn for dei val som blir tatt. Då tek ein vare på enkeltpersonen og gjev alle like vilkår på same tid som ein utviklar samfunnet. Det sosialdemokratiske Noreg er under sterkt press fordi me nå har ei blåblå-regjering som går i ein storkapitalistisk retning. Telemark AP vil ha ei regjering med sosialdemokratiske verdiar som viser handlekraft, som tar heile landet i bruk og som står for ein rettferdig fordelingspolitikk. Telemark AP vil ha ei Arbeidarparti styrt regjering frå hausten 2017 der tryggleik, velferd, rettferdighet og sosial likskap er bærebjelkane. Me treng ei regjering som er einig i at fellesskapet er best tent med at staten skal vera ein eigar i strategisk viktige delar av norsk næringsliv. Det sikrar fellesskapet eigarskap til infrastruktur og naturressursar og gjer at viktige kompetansemiljø og fagarbeidarar held fram i Noreg. Bygdene har ved store naturinngrep stilt ressursar til rådighet for storsamfunnet og det er viktig at kompetansemiljø blir lokalisera der verdiskapinga skjer for eksempel ved kraftproduksjonen. Me treng ei regjering som vil ha sterke og berekraftige bygder og landbruk over heile landet, som vil auke verdiskapinga og matvareproduksjonen i landbruket. Berebjelkane som ligg i jordbruksavtala, importvernet, eigedomslovgjevinga og marknadsordningane skal liggje fast. Samstundes treng me ei regjering som ser at konsesjonsvilkåra, bu- og driveplikt ordninga og prisregulering treng å endrast og forenklast slik at fleire vel å etablere seg i landbruket. Kommunane må få eit større ansvar for oppfylging. Det er for mykje og for sakte byråkrati involvera og for lett å trenere behandlinga og misleghalde denne plikta for dei som ynskjer det. Regjeringa Solberg står og ser på at fleire og fleire anleggsanbod hamnar i hendene på utanlandske selskap, selskap som ikkje fylgjer norsk arbeidsmiljølov eller tariffavtaler. Dette gjer igjen at Noreg har den høgaste arbeidsledigheita på 20 år. Regjeringa forfektar at sal av norsk jernbane, norsk skog og norsk vasskraft er bra for fellesskapet og Noreg. Alt dette samstundes som dei gje skattelette til dei rikaste i landet, og utfordrar velferdstenestene med eit ynskje om auka privatisering. Me treng ikkje ei regjering som byggjer opp byråkratiet og mengda direktorat som aukar talet på statlege retningsliner, lovar og forskrifter. Me treng ei regjering som ser at det viktigaste er å frigjere meir tid til direkte tenesteyting til brukaren. Auka tidsbruk til oppfølging, dokumentasjon og rapportering skapar ikkje ein effektiv kommunal sektor. Det hemmar innovasjon og nytenking i kommunal sektor, og det detaljstyrer kommunane endå meir frå staten. Det er på tide no at det blåblåe-alternativet får sitt stempel som eit mislykka alternativ, og at dei sosialdemokratiske verdiane igjen må få det naturlege spelerommet det treng for å styrke fellesskapet.