Vedtak fra årsmøte i Telemark Arbeiderparti - Myskja-modellen

Forslag som er håndtert på en annen måte enn et direkte vedtak på årsmøte 2017.

Myskja-modellen AP ynskjer å teste ut ein heilt ny modell i skule og barnehage, for korleis man kan utløyse dei beste ressursane i mennesket. Modellen legg opp til opplæring av lærere i bruk av ulike verktøy som til dømes stress mestring. I tillegg til opplæring i bruker tilpassa metodar. Grunngjeving: Denne modellen vil gje nye svar og løysingar på utfordringar som:  Tidleg og mange uføre  Fråfall i skulen  Funksjonssvikt hos eldre  Gjennom ein slik heilskapleg metode vil kommunar og samfunnet kunne spare mykje pengar  Fleir individ vil oppleve mestring og livsglede  Forskjellane i samfunnet vil kunne bli mindre 

Årsmøtets vedtak: Forslaget oversendes til styret for videre oppfølging