Vedtak fra årsmøte i Telemark Arbeiderparti - Politiske godtgjørelser

Forslag som er håndtert på en annen måte enn et direkte vedtak på årsmøte 2017.

Godtgjøring for politiske verv i kommuner / fylkeskommunen i Telemark. Forslagsstiller: Bø Arbeiderparti Bø Arbeiderparti ber Telemark Ap ta initiativ til at det i samarbeide med alle kommunepartiene i fylket blir igangsatt en gjennomgang / debatt om reglementene/ satsene for godtgjøring for folkevalgt politisk arbeide i kommunene og fylkeskommunen. Målet med dette arbeidet er å kunne arbeide frem en mal til reglement som skal være retningsgivende for fastsettelse av politiske godtgjøringer i kommunene og fylkeskommunen. Det må ligge som en forutsetning at lønns / godtgjøringsfastsettelsen ikke skal ha noen føringer fra det administrative nivå. Fastsettelsen må ta utgangspunkt i Stortingsrepresentantenes lønn. Begrunnelse: Satsene og nivåene på godtgjerslene til politisk arbeide varierer sterkt fra kommune til kommune og fylkeskommunene seg imellom. I Telemark har det i mediene blitt satt fokus på godtgjøringssatsene i fylkeskommunen. Dette har ført til reaksjoner ute i befolkningen som vel kan karakteriseres som kritiske. Vi er ikke tjent med at det skapes et «lønnsnivå» for frivillig politisk arbeide som av befolkningen oppfattes som urimelig vis a vis lønnsnivået i andre jobber i samfunnet. Det faktum at det er politikerne selv som fastsetter sine godtgjøringer, så påkaller det et ekstra ansvar her. 

Årsmøtets vedtak: Kommunene står helt fritt til å vurdere egen politisk organisering og godtgjørelse. Saken oversendes kommunepartiene for prinsipielle drøftinger.