Vedtak fra årsmøte i Telemark Arbeiderparti - Skottfossveien

Forslag som er håndtert på en annen måte enn et direkte vedtak på årsmøte 2017.

Skotfossveien 

Forslag: Det politiske flertallet i Bystyret i Skien må vedta GS-veien lagt inn i Bypakka fra 2018, og videre må alle krefter sørge for at Fylkespolitikerene også følger opp dette. Skotfossveien må – spesielt på grunn av at den er smal og svingete – få et betydelig bedre vintervedlikehold enn i dag Begrunnelse: Det har gjentatte ganger vært slått fast av politikere i Fylket, i kommunen, i media og fra lag og foreninger, foreldre og andre at forholdene langs Skotfossveien er svært farlig – spesielt for myke trafikanter. Det gjelder særlig disse forholdene:  Veien er smal og svingete og uoversiktlig mange steder,  Vintervedlikeholdet er på sparebluss, Mange utforkjøringer, køer fordi folk ikke tør kjøre på glatta, busser som glir på den glatte veien, mange utforkjøringer og bulkinger – i det hele tatt svært mange farlige situasjoner – som vi ikke lenger kan leve med.  Busstilbudet er dårlig noe som fører til økt bilbruk.  Mangel på fortau/Gang- og sykkelvei er fortsatt – etter mange års utrettelig kamp fra bekymrede foreldre til barn- og unge ikke en realitet. Det er mange som stiller spørsmålet om hvordan ansvarlig personer og organer kan se dette skje over år. Skotfoss Arbeiderlag har satt opp dette som en hovedsak i sitt program. Vi gikk til valg på at «Vi kan – gjøre noe med det». På et større folkemøte i september 2016 i regi av Skotfoss Arbeiderlag ble det for første gang sagt at man hadde satt i gang planarbeidet med GS-vei. En skisse til trase ble senere vist på et nytt møte. Det som er viktig er likevel at prosjektet finner en finansiering. Skotfossbeboerne betaler mye i bompenger slik bommene er satt opp i Grenland. Og det er på tide at disse midlene kan gå tilbake til innbyggerne i form av finansiering av GS-veien.

 Vedtak: Årsmøtet støtter intensjonen, og forslaget om utbedringer av Skotfossveien oversendes til den pågående byutredningen i “Bypakke Grenland”.